بنا به گزارش واحد سایت غذا و دارو یزد ، کارگاه آموزشی آشنایي با خطرات بيوتروريسم در آب و مواد غذايي و راه هاي مقابله و پيشگيري آن با حضورکارشناسان نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي استان برگزار شد. در این کارگاه...