-->
بازدید از مرکز سالمندان شهرستان تفت به مناسبت هفته سالمند
پنجشنبه 12 مهر 1397 01:23

در تاریخ 10/7/97 آقای پرویزی معاون فرماندار ، آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان تفت و سایر مسئولین ادارات شهرستان از موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا تفت بازدید بعمل آمد


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، به مناسبت هفته جهانی سالمند (13-7 مهر ماه ) با شعار " تحکیم حقوق سالمند " در تاریخ 10/7/97 آقای پرویزی معاون فرماندار ، آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان تفت و سایر مسئولین ادارات شهرستان از موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا تفت بازدید بعمل آمد و به سالمندان مرکز شاخه گل آهداء گردید.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.