-->
سمیناربهورزی با موضوعات بهداشت حرفه ای و سلامت باروری در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت برگزار گردید
سه شنبه 13 شهريور 1397 09:40

سمیناربهورزی با موضوعات بهداشت حرفه ای و سلامت باروری در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، در تاریخ 13/6/97 جلسه بازآموزی بهورزان و مراقبین سلامت با موضوعات چگونگی معاینات کارگری و ثبت ان در سامانه سیب و قرم بازدید کارگاه و سلامت باروری در سالن شهید کهدویی شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تفت ضمن تبریک روز بهورز در خصوص رتبه سامانه سیب شهرستان  و لزوم ارتقاء شاخصهای مد نظر معاونت بهداشتی در سامانه سیب بیاناتی را ارائه نمودند و سپس آقای سعیدی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای در موضوع معاینات کارگری و ثبت آن در سامانه سیب آموزشهای لازم را دادند و در ادامه خانم طباطبایی کارشناس مسئول بهداشت خانواده در موضوع سلامت باروری صحبت نمودند. در پایان توسط مربیان بهورزی پس آزمون برگزار گردید.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.