-->
برگزاری کمیته شیر مادر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
سه شنبه 9 مرداد 1397 10:37

به مناسبت هفته جهانی شیر مادر(16-10 مردادماه ) با شعار " تغذیه با شیر مادر زیر بنای زندگی سالم " در تاریخ 7/5/97 کمیته شیر مادربا حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر مصطفوی سرپرست بیمارستان شهید بهشتی تفت ،پرسنل دوستدار کودک


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تفت ، به مناسبت هفته جهانی شیر مادر(16-10 مردادماه ) با شعار " تغذیه با شیر مادر زیر بنای زندگی سالم " در تاریخ 7/5/97 کمیته شیر مادربا حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر مصطفوی سرپرست بیمارستان شهید بهشتی تفت ،پرسنل دوستدار کودک بیمارستان ، آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت تفت و کارشناسان واحد بهداشت خانواده در دفتر مدیر شبکه برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص پایش بیمارستان دوستدار کودک و نتیجه موارد اقدامات دهگانه بیمارستان بحث و تبادل نظر گردید.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.