جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان مهریز به ریاست رضا زارعزاده فرماندار مهریز برگزار شد.