در راستای اجرای آیین نامه اصلاحی ماده 13، دو واحد تهیه و توزیع مواد غذایی دراین شهرستان در تاریخ97/2/3 به علت تعدد تخلفات بهداشتی و عدم رفع نواقص در موعد مقرربا هماهنگی نیروی انتظامی توسط واحد بهداشت محیط شهرستان خاتم پلمپ...