در تاریخ 23/5/96 کمیته بهبود فرآیندها با حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت و مسئولین واحدهای بهداشتی و اداری شبکه در دفتر مدیر شبکه برگزار گردید.

در تاریخ 23/5/96 به مناسبت هفته جهانی شیر مادر جلسه بازآموزی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت پرسنل بخش زایمان بیمارستان شهید بهشتی تفت ، مراقبین سلامت و مامای مراکز خدمات جامع سلامت در سالن شهید کهدوئی شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار...

در تاریخ 21/5/96 جلسه هماهنگی با حضور کلیه ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان تفت در سالن شهید کهدوئی شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار گردید.

در تاریخ 21/5/96 به مناسبت هفته جهانی شیر مادر خانم طباطبایی از اداره بهزیستی ، خانم موسوی کارشناس برنامه کودکان ، خانم قائم محمدی کارشناس مسئول آموزش سلامت و خانم طیاطبایی کارشناس مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان تفت از...

در تاریخ 8/5/96 کمیته تالاسمی با حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر موسوی سرپرست مرکز بهداشت تفت ، پزشک مرکز مشاوره تالاسمی و مسئولین واحدهای بهداشتی شبکه و سایر اعضاء در دفتر مدیر شبکه...

در تاریخ 7/5/96 آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت به اتفاق آقای عسکری مدیر داخلی مرکز خدمات جامع سلامت بخ از خانه های بهداشت بخ ، رعد آباد ، گاریز و رحیم آباد بازدید نمودند.

در تاریخ 7/5/96 جلسه شورای سلامت شهرستان با حضور آقای مهندس دهقانی معاون فرماندار شهرستان تفت ، آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای حاجی حیدری بخشدار منطقه بخ و گاریزات ، مسئولین ادارات شهرستان و بخش...

در تاریخ 5/5/96 کمیته شورای بهورزی با حضور آقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر موسوی سرپرست مرکز بهداشت تفت ، مسئولین واحدهای بهداشتی شبکه و نمایندگان بهورزان در سالن شهید کهدوئی شبکه برگزار...

در تاریخ 3و4/5/96 کارگاه آموزشی SOP ( مدیریت الگوی موثر واکسن ) جهت 95 نفر از بهورزان و مراقبین سلامت در سالن شهید کهدوئی شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار گردید.

کمیته درون بخشی شیر مادر با حضور اعضا در دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان تفت برگزار گردید.

نمایش اخبار 1 تا 10 از 176
<< ابتدا < قبلی 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 بعدی > انتها >>