بیست و دومین همایش پزشکی هسته ای ایران

فهرست اسامی اعضای کمیته علمی بیست و دومین همایش پزشکی هسته ای ایران    

ریاست کنگره : دکتر محسن ساغری، متخصص داخلی و پزشکی هسته ای (استاد)، رئیس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران 

دبیر علمی : دکتر سید کاظم رضوی، متخصص پزشکی هسته ای (استادیار)، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی  شهید صدوقی یزد.

اعضاء کمیته علمی  (به ترتیب حروف الفبا)

 •      دکتر احرار، محمدحسین. متخصص رادیولوژی (استادیار) بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •       دکتر افتخاری، محمد. متخصص پزشکی هسته ای (استاد)، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •      دکتر افخمی اردکانی، محمد. فوق تخصص غدد ومتابولیسم (استاد)، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •      دکتر امامی اردکانی، علیرضا. متخصص پزشکی هسته ای (دانشیار)، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •      دکتر امامی، محمود. متخصص قلب و عروق (استادیار)، بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •      دکتر اندیشمند، عباس. متخصص قلب و عروق (دانشیار)، بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •      دکتر بیکی، داوود. متخصص داروسازی هسته ای (استاد)، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •      دکتر پرچ، علی اصغر. متخصص فیزیک پزشکی (استادیار)، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •      دکتر حقانی نژاد، حسن. متخصص قلب و عروق (استادیار)، بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •      دکتر دباغ، وحید رضا. متخصص پزشکی هسته ای (دانشیار)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 •       دکتر زارع، الهه. متخصص قلب و عروق (استادیار)، بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •       دکتر زکوی، سید رسول. متخصص پزشکی هسته ای (استاد)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 •      دکتر ساغری، محسن. متخصص داخلی و متخصص پزشکی هسته ای (استاد)، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •       دکتر سید حسینی، سید مصطفی. متخصص قلب و عروق (استادیار)، بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •       دکتر شکیبا، مهرداد. فوق تخصص نفرولوژی کودکان (دانشیار)، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •       دکتر شیر یزدی، سید مصطفی. متخصص جراحی (دانشیار)، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •       دکتر صادقی، رامین. متخصص پزشکی هسته ای (دانشیار)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 •       دکتر عامل شهباز، امیر پاشا. متخصص رادیولوژی (استادیار)، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 •        دکتر عباسی، مهرشاد. متخصص پزشکی هسته ای (دانشیار)، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •        دکتر فرد اصفهانی، ارمغان. متخصص پزشکی هسته ای (استاد)، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •       دکتر فرزانه فر، سعید. متخصص پزشکی هسته ای (دانشیار)، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •        دکتر فلاحی، بابک. متخصص پزشکی هسته ای (استاد)، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 •       دکتر گرامی فر، پرهام. متخصص فیزیک پزشکی (استادیار)، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •      دکتر میرزایی، مسعود. استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •      دکتر نفیسی مقدم، رضا. متخصص رادیولوژی (دانشیار)، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی یزد شهید صدوقی یزد
 •       دکتر نمیرانیان، نسیم. متخصص پزشکی اجتماعی (استادیار)، مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 •       دکتر نیک فرجام، ابولفضل. متخصص فیزیک پزشکی (استادیار)، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اعضای کمیته اجرائی

 

 

کمیته اجرایی:

دبیر کمیته: دکترجاوید مازار اتابکی

اعضای کمیته: پهلوان نصیر، خانم واقفی،محمدعلی جلوداری، مژگان ابویی، فرشته حشمتی، جابر بهاریان، سیدحسین رضوی، مهشید فروغ نیا

 

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای خارج شدید ....

Registration Form

All the form fields can be just as easily used in a dialog.

Delete File

Please confirm that you want to delete this file.

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای خارج شدید ....

loading