اخبار جدید
 
برگزاری کارگاه دو روزه مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی در شبکه بهداشت و درمان تفت
برگزاری کارگروه تخصصی بسیج سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
برگزاری مراسم جشن رابطین بهداشتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت