اخبار جدید
 
دیدار جمعی از مسئولین دانشگاه از جانباز گرامی جنای آقای جواد کهن
دیدار جمعی از مدیران استان از خانواده های شهدای شهرستان خاتم
بازدید معاون درمان دانشگاه و جمعی از مدیران از خانواده جانباز سرافزار آقای کاظم امیری