پیوند به
موقعیت وب

  

نام فارسی

 

 

نام علمی

 

 

خانواده گیاهی

 

توضیحات

بومادران

Achillea   millefolium

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

برنجاسف

Achillea  wilhelmsii 

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

 پرسیاوشان

Adiantum  capillus-veneris

Adiantaceae

اطلاعات بیشتر

خارشتر

Alhagi  pseudoalhagi

Leguminosae

اطلاعات بیشتر

 سیر

Allium  Sativum

liliaceae

اطلاعات بیشتر

 صبر زرد

Aloe vera

liliaceae

اطلاعات بیشتر

ختمی

Althea  officinalis

Malvaceae

اطلاعات بیشتر

قدومه

Alyssum  homolocarpum

Cruciferae

اطلاعات بیشتر

شوید

Anethum  graveolens

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

کرفس

Apium  graveolens

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

 باباآدم 

Arctium  lappa

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

درمنه کوهی

Artemisia aucheri

Asteraceae

 اطلاعات بیشتر

درمنه دشتی

Artemisia sieberi Besser

 Asteraceae

اطلاعات بیشتر

گون سفید

Astragalus  gossypinus  Fisch

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

زرشک

Berberis  vulgaris

Berberidaceae

اطلاعات بیشتر

کندر

Boswellia  papyrifera

Burseraceae

اطلاعات بیشتر

زیره کوهی

Bunium  persicum  Boiss

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

گل همیشه بهار

Calendula  officinalis

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

کور

Capparis  spinosa

Capparidaceae

اطلاعات بیشتر

گلرنگ

Carthamus  tinctorius

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

زیره سیاه

Carum  carvi

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

سنا

Cassia  obovata

Leguminosae

اطلاعات بیشتر

گیلاس

Cerasus  avium

Rosaceae

اطلاعات بیشتر

مامیران

Chelionium  majus

Papaveraceae

اطلاعات بیشتر

گاو چشم

Chrysanthemum  parthenium

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

کاسنی

Cichorium  intybus L.

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

دارچین

Cinnamomum  zeylanicum

Lauraceae

اطلاعات بیشتر

هندوانه ابوجهل

Citrullus  colocynthis

Cucurbitaceae

اطلاعات بیشتر

لیمو عمانی

Citrus aurantifolia

Rutaceae

اطلاعات بیشتر

نارنج

Citrus  bigardia

Rutaceae

اطلاعات بیشتر

لیمو ترش

Citrus limonum

Rutaceae

اطلاعات بیشتر

سپستان

Cordia  myxa

Boraginaceae

اطلاعات بیشتر

گشنیز

Coriandrum  sativum

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

شیرخشت

Cotoneaster  discolor  Projark

Rosaceae

اطلاعات بیشتر

زالزالک

Crataegus  curvisepala Lindman

Rosaceae

اطلاعات بیشتر

زعفران

Crocus  sativus

Iridaceae

اطلاعات بیشتر

کدو تخمه کاغذی

Cucurbita  pepo

Cucurbitaceae

اطلاعات بیشتر

زیره سبز

Cominum  cyminum

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

زردچوبه

Curcuma  longa

Zingiberaceae

اطلاعات بیشتر

به

Cydonia  oblonga

Rosaceae

اطلاعات بیشتر

کنگر فرنگی

Cynara  scolymus

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

تاتوره

Datura  stramonium

Solanaceae

اطلاعات بیشتر

خاکشیر

Descurainia  sophia

Cruciferae

اطلاعات بیشتر

گل انگشتانه

Digitalis  nervosa

Sorophulariaceae

اطلاعات بیشتر

وشا

Dorema  ammoniacum

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

بادرشبو

Dracocephalum  moldavica

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

سرخارگل

Echinacea  purpurea

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

شکرتیغال

Echinops  persicus

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

گل گاوزبان

Echium  amoenum

Boraginaceae

اطلاعات بیشتر

هل

Elatteria  cardamomum

Zingiberaceae

اطلاعات بیشتر

اکالیپتوس

Eucalyptus  globulus

Myrtaceae

اطلاعات بیشتر

آنغوزه

Ferula  assa-foetida

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

باریجه

Ferula  gumosa

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

رازیانه

Foeniculum  vulgare

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

شاهتره

Fumaria  parviflora

Fumariaceae

اطلاعات بیشتر

شیرین بیان

Glycyrrhiza glabra

Leguminosae

اطلاعات بیشتر

گلپر

Heracleum  persicum

Umbelliferae

اطلاعات بیشتر

رازک

Humulus  lupulus

Cannabinaceae

اطلاعات بیشتر

زوفا

Hyssopus  officinalis

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

برگ بو

Laurus  nobilis

Lauraceae

اطلاعات بیشتر

اسطوخودوس

Lavandula  officinalis

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

حنا

Lawsonia  inermis

Lythraceae

اطلاعات بیشتر

شاهی

Lepidium  sativum

Cruciferae

اطلاعات بیشتر

به لیمو

Lippia  citriodora

Verbenaceae

اطلاعات بیشتر

پنیرک

Malva  silvestris

Malvaceae

اطلاعات بیشتر

بابونه

Matricaria  recutita

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

یونجه

Medicago Sativa

Leguminosae

اطلاعات بیشتر

اکلیل الملک

Melilotus  officinalis

Leguminosae

اطلاعات بیشتر

بادرنجویه

Melissa  officinalis

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

نعناع

Mentha  viridis

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

پونه

Mentha  pulegium

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

مورد

Myrtus  communis

Myrtaceae

اطلاعات بیشتر

سیاه دانه

Nigellia  sativa

Ranunculaceae

اطلاعات بیشتر

ریحان

Ocimum  basilicum

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

زیتون

Olea  europea

Oleaceae

اطلاعات بیشتر

مرزنگوش

Origanum  vulgare

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

گل ساعتی

Passiflora  incarnata

Passifloraceae

اطلاعات بیشتر

اسفند

Peganum harmala

Zygophyllaceae

اطلاعات بیشتر

جعفری

Petroselinum  crispum

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

عروسک پشت پرده

Physalis  alkekengi

Solanaceae

اطلاعات بیشتر

انیسون

Pimpinella  anisum

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

فلفل سیاه

Piper  nigra

Piperaceae

اطلاعات بیشتر

بارهنگ

Plantago  major

Plantaginaceae

اطلاعات بیشتر

اسفرزه

Plantago  ovata

Plantaginaceae

اطلاعات بیشتر

خرفه

Portulaca  oleracea

Portulaceae

اطلاعات بیشتر

انار

Punica granatum

 Punicaceae

اطلاعات بیشتر

سیاه توسه

Rhamnus  frangula

Rhamnaceae

اطلاعات بیشتر

ریواس

Rheum Ribes

Polygonaceae

اطلاعات بیشتر

قره قاط

Ribes  biebersteinii

Saxifragaceae

اطلاعات بیشتر

بیدانجیر  ( کرچک )

Ricinus  communis

Euphorbiaceae

اطلاعات بیشتر

رزماری

Rosmarinus  officinalis

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

روناس

Rubia  tinctorum

Rubiaceae

اطلاعات بیشتر

ترشک

Rumex  crispus

Polygonaceae

اطلاعات بیشتر

بید

Salix  alba

Salicaceae

اطلاعات بیشتر

گل اروانه

Salvia  hydrangea

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

مریم گلی

Salvia  officinalis

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

مرزه

Satureja  hortensis

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

کنجد

Sesamum  indicum

Pedatiaceae

اطلاعات بیشتر

خار مریم

Silybum  marianum

Asteraceae

اطلاعات بیشتر

تاجریزی

Solanum  nigrum

Solanaceae

اطلاعات بیشتر

کلپوره

Teucrium polium

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

آویشن

Thymus  vulgaris

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

زنیان

Trachyspermum  copticum

Apiaceae

اطلاعات بیشتر

خارخسک

Tribulus  terrestris

Zygophyllaceae

اطلاعات بیشتر

شنبلیله

Trigonella  foenumgraecum

Leguminosae

اطلاعات بیشتر

گزنه

Urtica  dioica

Urticaceae

اطلاعات بیشتر

سنبل الطیب

Valeriana  sisymbriifolia

Valerianaceae

اطلاعات بیشتر

شاه پسند

Verbena  officinalis

Verbenaceae

اطلاعات بیشتر

آویشن شیرازی

Zataria  multiflora

Lamiaceae

اطلاعات بیشتر

زنجبیل

Zingiber officinale Roscoe

Zigiberaceae

اطلاعات بیشتر

سدر- کنار

Ziziphus  spina-christii

Rhamnaceae

اطلاعات بیشتر

عناب

Ziziphus  jujuba

Rhamnaceae

اطلاعات بیشتر

کاکوتی

Ziziphora  tenuior

Lamiaceae

 

اطلاعات بیشتر