ممیزی بالینی
Clinical Audit

 

 مميزي باليني فرآيندي است براي ارتقاي کيفيت خدمات باليني که از مجموعه اي از فعاليتهاي به هم مرتبط تشکيل شده است .دراين فرآيند، استاندارد ارائه خدمات يا مراقبت مورد نظر تعيين و تدوين مي شود، سپس وضعيت موجود بررسي گرديده و مواردي که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص مي شود. در نهايت در مکانهايي از اختلاف،  که امکان مداخله وجود دارد مداخله صورت گرفته و پس از يک بازه زماني مناسب، به منظور ارزيابي ميزان اثربخش بودن مداخله انجام شده، مميزي مجدد انجام مي شود. به مجموعه اين فرآيندها چرخه مميزي باليني گفته مي شود .
اقدامات انجام شده:
1.تدوين استانداردهاي پرستاري باليني با توجه به استانداردهاي موجود و شرايط بيمارستان
2. وجود چك ليست ارزشيابي بخش ، تحويل بخش و چك ليست ارزيابي پرسنل
3. تدوين دستورالعمل ترياژ در سوختگي با توجه به راهنماهاي باليني موجود و شرايط خاص بيمارستان
4. آموزش فرايند ترياژ به پرسنل و تكميل و ارزيابي فرم هاي ترياژ تهيه شده
5. تغيير دستورالعمل ترياژ در سوختگي بعد از بررسي فرم ها و اصلاح فرايند