پیوند به

موقعیت وب

 

کشور طاهری

کارشناس رادیولوژی

مسئول واحد سی تی اسکن و سونوگرافی

سی تی اسکن

اهداف و فعالیت ها :

1) سی تی اسکن از تمام قسمت های بدن از مغز تا اندام های فوقانی و تحتانی تمام قسمت های شکم و لگن و توراکس و غیره


2)انجام سی تی اسکن با کنتراست و بدون کنتراست و تزریقی و خوراکی و غیره


3) توانایی ارسال تصاویر تهیه شده از طریق شبکه و ضبط بر روی CD را دارا می باشد


سونوگرافی

اهداف و فعالیت ها :

این مرکز دارای چند دستگاه سونوگرافی می باشد که جدیدترین آن دستگاه zonar داپلر می باشد و تمام سونوگرافی ها در بخش به وسیله پزشکان متخصص انجام می شود. خدمات قابل ارائه سونوگرافی به شرح ذیل می باشد


1) سونوگرافی عمومی از تمام احشاء شکمی و لگنی و جنین


2)سونوگرافی از نسج نرم تمام بدن شامل تیروئید بیضه ناحیه پولیتر


3) سونوگرافی پستان (Breast Sonography)

4) سونوگرافی کالر داپلر (رنگی): شامل شریان کاروتیدو و رتبرال- شریال های اندام فوقانی و تحتانی، شریان آئورت و کلیه پیوندی سیستم وریدی اندام فوقانی و تحتانی