پیوند به
موقعیت وب

 


دکترگلرسته خلاصه زاده

پست الکترونیک: Fa.net87@yahoo.com

kholaseh@ssu.ac.ir

رزومه 

دکتر فاطمه حسینی کسنویه

پست الکترونیکی: hosseini.k.f@ssu.ac.ir

 

رزومه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر قاسم دستجردی

پست الکترونیک: ghasemdastgerdi@yahoo.com

رزومه

 

 

 

 

 

دکتر طاهره صادقیه

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

پست الکترونیکی: dr-maryamsadeghie.yahoo.com

رزومه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا بیدکی

پست الکترونیکی

رزومه

دکتر حمید میر حسینی

دکترای تخصصی علوم اعصاب

پست الکترونیک: mirhosseini@ssu.ac.ir

رزومه

 

 

 

دکتر محمد نادی

پست الکترونیک: drnadis@ssu.ac.ir

رزومه