پیوند به
موقعیت وب

 دکترگلرسته خلاصه زاده

پست الکترونیک: Fa.net87@yahoo.com

kholaseh@ssu.ac.ir
ساعت حضور: 8-14


رزومه 


ساعت حضور: 8-14

 

رزومه

دکتر فاطمه حسینی کسنویه

پست الکترونیک:
hosseini.k.f@ssu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر قاسم دستجردی

ساعت حضور : 8 تا 14

پست الکترونیک: ghasemdastgerdi@yahoo.com

رزومه

 

 

 

 

 

دکتر طاهره صادقیه

ساعت حضور : 8 تا 14

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

پست الکترونیکی: dr-maryamsadeghie.yahoo.com

رزومه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا بیدکی

پست الکترونیکی

رزومه