مسئول بخش : خانم كربلايي

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد روانشناسي

 

  اين واحد راهنمايي وهدايت بيماران فاقدبيمه درماني جهت كاهش هزينه هاي درماني وارائه خدمات به افرادنيازمند رابعهده دارد وازجمله فعاليتهاي اين واحد عبارتنداز:

- ارتباط باسازمانهاي بيمه گروحمايتي درجهت حمايت ازبيماران نيازمند

- ارتباط باكميسارياعالي درامورپناهندگان جهت رفع مشكل درمان اتباع خارجي داراي مجوزدركشور

- راهنمايي بيماران فاقدبيمه اي جهت استفاده ازتسهيلات بيمه اي

- راهنمائي ورفع مشكلات  بيماران ترافيكي- ارائه خدمات مشاوره اي، مددكاري به مراجعيين