فيزيوتراپي

اين واحد درحال حاضر داراي دوتخت براي سرويس دهي به بيماران سرپايي مي باشد وبيماران بستري برروي تخت ، فيزيوتراپي قرارمي گيرند ودرصورت نيازبه اين واحد انتقال داده مي شوند اين واحد درحال حاضربايك نفركارشناس آماده پاسخگوئي وارائه خدمت به بيماران مي باشد.

زمان ارائه خدمت هرروز به جزايام تعطيل تاساعت 30/10دقيقه به بيماران بستري وازساعت 30/10 تاپايان وقت اداري آماده ارائه خدمت به بيماران سرپايي مي باشد.