لطفاً به آرشیو مراجعه نماییداین لیست آرشیو شده است.

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

رديف

طرح درس و جدول زمان بندی

پاور پوینت استاد

1

آناتومی عمومی

دريافت فایل 

2

بافت شناسی عملی

دريافت فایل 

3

فیزیک پزشکی

دريافت فایل 

4

بیوشیمی 1

 دريافت فایل 

5

بیوشیمی عملی 1

دريافت فایل 

6

آناتومی اندام ( عملی )

دريافت فایل 

7

بافت دندان

دريافت فایل 

رديف

طرح درس و جدول زمان بندی

پاور پوینت استاد

1

آناتومی تنه عملی

دريافت فایل 

2

آناتومی اندام  ( تئوری و عملی )

دريافت فایل 

3

آناتومی اندام

دريافت فایل 

4

بیوشیمی 1

 دريافت فایل 

5

بافت شناسی عملی

دريافت فایل 

6

بافت شناسی تئوری

دريافت فایل 

7

فیزیک پزشکی

دريافت فایل 

8

جنین شناسی

دريافت فایل 

9

باکتری شناسی

دريافت فایل