پیوند به

موقعیت وب

 

انتخاب فرایند برتر کشوری از گروه پرستاری

در چهارمین جشنواره کشوری مطهری که از دهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه در مشهد مقدس برگزار گردید فرایند "كاربست طرح منتورشیپ در  برگزاری کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری" به عنوان فرایند برتر کشوری انتخاب گردید.

مجریان طرح: خانم طاهره سلیمی، خانم مهسا خدایاریان و خانم حمیده دهقانی