پیوند به

موقعیت وب

 


واحد هيأت مميزه :  

   
ارتقاء اعضاي هيأت علمي يكي از اهداف هر دانشگاه مي باشد . اين امر سبب ارتقاء عضو هيأت علمي و نهايتاً ارتقاء محيط دانشگاه مي گردد . به اين منظور هيأت مميزه در هريك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي واجد شرايط تشكيل مي شود. هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي يزد از دي ماه سال 1386 فعاليت خود را آغاز نمود . اهم ماموريت ها و فرايندهايي كه در اين واحد صورت مي گيرد به شرح زير مي باشد :

1 - ارتقاء اعضاي هيأت علمي به مراتب استادياري ، دانشياري و استادي

 2 - تبديل وضيت استخدامي اعضاي هيأت علمي

3 - رسيدگي به ساير اموري كه در آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي به عهده هيأت مميزه قرار داده شده است .