پیوند به
موقعیت وب

 

پایان نامه های انجام یافته:

به کارگیری تئوری انگیزش محافظت در تعیین عوامل مرتبط با رانندگی غیر ایمن در افراد 18 تا 45 ساله شهر یزد

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

مرضیه مؤمنی سروستانی

دکتر محمدعلی مروتی 

دکتر ابوالفضل برخورداری-دکتر حسین فلاح زاده 

بررسی وضعیت ترس واضطراب  از دندانپزشکی  در بیماران مراجعه کننده به  مطبهای  دندانپزشکی  بخش خصوصی شهرستان مشهد  در سال 1390

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

محسن رضوی نیا

دکتر محمدعلی مروتی 

دکتر حائریان ،دکتر فلاح زاده

مقایسه تأثیر  آموزش تغذیه توسط  همتایان وپرسنل بهداشتی بر آگاهی ونگرش وعملکرد زنان 35-18 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

الهام علیزاده

دکتر محمدعلی مروتی 

 

بررسی تعیین کننده های روانی اجتماعی مصرف نمک مبتنی بر تئوری عمل منطقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد 1389

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

زهرا مطلق

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر سید سعید مظلومی - دکتر محمد علی مروتی - دکتر محسن عسکر شاهی

بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی ونگرش ورفتارهای خود مدیریتی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به مراکزمنتخب  درمانی شهر کاشان

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

اشرف عباسی مقدم

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر محمدعلی مروتی - دکتر محمد علی صباح - دکتر حسین فلاح زاده 

بررسی میزان تأثیر تئاتر  بر روی آگاهی ونگرش وعملکرد  زنان  مراجعه کننده به مراکزبهداشتی  درمانی شهریزد  در خصوص مصرف روغن وچربی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

احمد زارع

دکتر سید سعید مظلومی

 

پایان نامه های در دست اقدام:

عنوان

مقطع و رشته تحصیلی

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی تأثیر آموزش   بر ارتقاء  رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی در سر آشپزها ی رستورانها و هتلهای    شهریزد  (در سال1390)

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

حسن شهبازی

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر مظفری، دکتر فلاح زاده ،دکتر مباشری

بررسی میزان تأثیر  برنامه آموزشی تغذیه وقلب سالم به رابطی مراکزبهداشتی و  درمانی بر وضعیت آگاهی ونگرش وعملکرد  مادران

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

حسین خانی

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر کاسب، دکتر فلاح زاده

بررسی میزان تأثیر آموزش مدیریت استرس  برروی  وضعیت استرس وکیفیت زندگی بیماران قلبی  عروق کرونر

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

راضیه ذوالقدر

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر فلاح زاده،دکتر سید مجتبی یاسینی ودکتر سید جلیل میرحسینی

بررسی وضعیت  رفتارهای مدیریت غذا وعوامل مرتبط با آن  بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان شهر کرمان

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

اسماء پور طاهری

دکتر محمدعلی مروتی 

مهندس صادقی زاده،دکتر قانعیان ،دکتر فلاحزاده

بررسی پیش بینی کننده های   رفتارهای صرفه جویی در مصرف آب  در خانوارهای شهر یزد  بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی ونظریه عمل منطقی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

مهدیه ممیزی

دکتر محمدعلی مروتی 

 

بررسی وضعیت  تغذیه انحصاری با شیر مادر  وعوامل مرتبط با آن  بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر اردکان

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

اقدس زاده حاجی

دکتر محمدعلی مروتی 

 

بررسی میزان تأثیر بسته آموزشی  مبتنی بر  مدل  الگوی اعتقاد بهداشتی بر  اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری قلبی عروقی در افراد در معرض خطر مراجعه کننده به کلینیک  قلب وعروق

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

طاهره رحیم دل

دکتر محمدعلی مروتی 

  

بررسی میزان تأثیر  بسیج رسانه های جمعی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در    مادران ساکن شهر یزد

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

معصومه زین العابدینی

دکتر سید سعید مظلومی