پیوند به
موقعیت وب

 

الف) بیماریهای واگیر دار:

1- سل

2- ایدز

3- سالک

ب) بیماریهای غیر واگیردار:

1-بیماریهای قلب وعروق

2-دیابت وافزایش فشار خون (عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر دار)

3-سوانح وحوادث ترافیکی (تروما)

ج ) بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

1-پوششهای ایمنسازی

2-عوارض پس از ایمنسازی

3-سلامت واکسنها