پیوند به

موقعیت وب

 


مقاطع و رشته های تحصیلی:

این دانشکده شامل دو رشته (پرستاری -مامایی)و سه مقطع (کارشناسی مامایی-کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت ویژه )می باشد.
دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد در مقاطع کارشناسی پیوسته مامایی و کارشناسی پیوسته پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت ویژه بصورت سالیانه از طریق کنکور سراسری دانشجوی می پذیرد .

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

سال تأسیس

1

پرستاری

کارشناسی پیوسته

 

2

پرستاری

کارشناسی ناپیوسته

1364*

3

پرستاری مراقبت ویژه

کارشناسی ارشد

1387

4

مامایی

کارشناسی ناپیوسته

1368*

5

مامایی

کارشناسی پیوسته

1366

6

مامایی

کارشناسی ناپیوسته

1368*

*فعلا در این مقاطع دانشجو پذیرفته نمی شود.