پیوند به
موقعیت وب

 

پایان نامه های گروه پاتولوژی

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

بررسي اثر دهانشويه هاي كلرهگزيدين وپرسيكادر ترميم استخوان به صورت animal  study

مجتبی دری

دکترشهرابی

دکترنواب اعظم

13/3/80

بررسي حضورو توزيع گيرنده هاي استروژن وپروژسترون درضايعات epulis fissuratum

بی بی سکینه زارع

دکترشهرابی

-

15/4/82

مقايسه ميانگين شمارش AGNORSدراسميرهاي سيتولوژي مخاط سالم دهاني درافراد سيگاري وغيرسيگاري

بهناز عبداللهی

دکترشهرابی

دکتراحدیان

22/4/82

بررسي فراواني ارتشاح mast cellوارتباط ان با angio   genesis,ومتاستاز به غده لنفاوي درSCCزبان

فاطمه کاظمی جزستانی

دکترشهرابی

-

23/4/82

بررسي اماري ضايعات پاتولوژيك فك ودهان گزارش شده توسط بخشهاي پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي وبيمارستانهاي شهريزددرسالهاي83-1380

احسان عسکری

دکترشهرابی

دکترنواب اعظم

27/3/86

مقايسه ميانگين mastcellsدرضايعات واكنش حفره دهان

فیروزان صدر اشکوری

دکترشهرابی

دکترنواب اعظم

14/8/86

بررسي  سلول هاي ميو فيبروبلاست در ادنتوژنيك كراتوسيست وكيست دنتي ژور

سعید سقایتی

دکترشهرابی

دکترنواب اعظم

13/8/86

بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات پاتولوژیک دهان وفک گزارش شده درسرویس های پاتولوژی شهر یزد درسالهای88-80

مجید کاراندیش مروستی

دکتر دانش اردکانی

دکترطباطباییاردکانی 

7/4/89

بررسی میزان شیوع انکیلوگلوسیا در دانش اموزان11-6ساله شهر یزد

علی احدی فر

دکتردانش اردکانی

دکتراحدیاندکترطباطبایی

19/8/89