پیوند به

موقعیت وب

 


دفتر نظارت و ارزیابی:

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه وظیفه نظارت و ارزیابی و برنامه ریزی امور مربوط به امتحانات و امور هیات علمی دانشگاه را برعهده دارد و شامل 4 کمیته اصلی است:

1- کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی
(دانلود فرم ترفیع پایه)
2- کمیته تبدیل مرتبه علمی اعضاء هیات علمی
3- کمیته بررسی حق التدریس اعضاء هیات علمی و مدرسین مدعو
4- کمیته نظارت بر امتحانات جامع سراسری علوم پایه پزشکی، جامع پره انترنی، پذیرش دستیار بالینی، کارشناسی ارشد، ارتقا دستیاران و امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشجویان، نظارت دقيق بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي در مراكز تابع دانشگاه


اهم وظایف :

1- فرایند بورس پایان دوره تحصیلی

2- فرایند جذب اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
3- درخواست همکاری با دانشگاه بصورت حق التدریس


اهم فعالیت ها:

1-هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي تخصصي،  دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي در خصوص اعلام وضعيت تحصيلي دستياران و دانشجويان رشته پزشكي 
2-بررسي و تدوين ظرفيت پذيرش سالانه دانشجويان در رشته ها و مقاطع تحصيلي داير در دانشگاه
3-برگزاري كارگاهها و كلاسهاي آموزشي جهت كارشناسان و پرسنل شاغل در حوزه معاونت آموزشي و دانشكده هاي تابع
4-نظارت بر برگزاري كليه امتحانات جامع سراسري علوم پايه ، جامع پيش كارورزي ، پذيرش و ارتقا دستياران رشته هاي تخصصي باليني و امتحانات پايان ترم تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل
5-معادلسازي فعاليتهاي اعضا هيات علمي بر حسب واحدها و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، درماني و اجرايي بر اساس مصوبات موجود
6- ثبت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و درماني و اجرايي اعضا هيات علمي و تعيين ميزان طرح تمام وقتي آنان بر اساس فعاليت هاي مذكور
7-نظارت بر انجام برنامه ريزي آموزشي در هر نيمسال تحصيلي براي  دانشجويان
8-نظارت و بررسي بر فرم هاي قرارداد حق التدريس اعضا هيات علمي و مدرسين مدعو
9-ايجاد پرونده آموزشي براي هريك از اعضا هيات علمي
10-بررسي و نظارت بر تامين نيازهاي آموزشي كليه مراكز آموزشي و درماني از نظر منابع انساني، تجهيزات و فضاي مورد نياز
11-نظارت در ارائه خدمات آموزشي به دانشگاههاي دولتي و غير دولتي
12-نظارت بر تهيه و تدوين طرح سطح بندي دانشكده ها
13-نظارت بر اجراي دقيق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه