پیوند به

موقعیت وب

 

 

برنامه زمانبندی شورای EDO

 

ماه

روز

تاريخ

ساعت

ارديبهشت

سه شنبه

1390/02/20

13:30-15

تير

سه شنبه

1390/04/21

13:30-15

شهريور

سه شنبه

1390/06/15

13:30-15

آبان

سه شنبه

1390/08/17

13:30-15

دي

سه شنبه

1390/10/20

13:30-15

شهريور

سه شنبه

1390/12/16

13:30-15