پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

دکتر محمود وکیلی

مدیر گروه پزشکی اجتماعی


Email : vakilim52(at)ssu.ac.ir

رزومه


محل و ساعت حضور  :


شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 15 در دانشکده پزشکی

چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 در دانشکده بهداشت