پیوند به
موقعیت وب

 

اولویت های پژوهشی گروه

مقاومت آنتی بیوتیکی

باکتریهای بی هوازی

باکتریهای مرتبط با ناباروری

گیاهان دارویی

تشخیص مولکولی باکتریها