ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحدها

1 

اتاق عمل

کارشناسی

1389

130

2 

بهداشت محیط

کارشناسی

1389

130

3 

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

1389

130

4 

فوریتهای پزشکی

کاردانی

1389

68