پیوند به

موقعیت وب

 

 

 

 

 

 

پري سيما محسني

كارشناس EDO

ساعت حضور :

از شنبه تا چهارشنبه دانشكده پيراپزشكي دفتر EDOشرح وظايف در واحد EDO

الف- برنامه ریزی آموزشی:
- مشاوره و هدایت اعضاء هیأت علمی در تهیه و تدوین طرح دوره و طرح درس و اجرای آنها
- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای دانش آموختگان
- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( Skill lab ,.... )


ب -ارزشیابی :
- ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
-ارزشیابی عملکرد آموزش اعضاء هیأت علمی
- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( ارزشیابی دانشجو و آزمون )


ج - پژوهش در آموزش :
- ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
- تشویق و هدایت اعضاء هیأت علمی در انجام پژوهش در آموزش
- راهنمایی در نوشتن پروپوزال و ارسال آن به EDC


د - توانمندی :
- فراهم نمودن زمینه شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاههای آموزشی
- نیاز سنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیأت علمی درجهت توانمندسازی آموزشی
نظارت و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید


ه- استعدادهای درخشان:
- شناسایی دانشجویان مستعد
- ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها و تسهیل فعالیت های ایشان
ارزشیابی فعالیتهای علمی - تحقیقاتی دانشجویان مستعد