پیوند به

موقعیت وب

 مدیریت امور آموزشی:


دانشجويان محترم مي توانند به منظور انجام امور آموزشي خود به دانشكده هاي مربوط مراجعه كنند و فقط در هنگام ثبت نام (زمان پذيرش)، فارغ التحصيلي ، امور مشمولين و درخواست گواهي اشتغال به تحصيل مستقيما به اين مديريت مراجعه كنند.

واحدهای تابعه مدیریت امور آموزشی به شرح زیر می باشند:
1- اداره امور پذیرش و ثبت نام
2- اداره امور دانش آموختگان
3- واحد تحصیلات تکمیلی