پیوند به

موقعیت وب

 


عملكرد واحد EDO


1- اساتید راهنمای این دانشکده 18 استاد که هر کدام بین 18 تا 102 دانشجو را پوشش می دهند .همچنین تعداد 30 نفر دانشجوی ورودی 89 که در تست GHQ نمره بالا آورده اند.

2- 121 استاد درس مربوط به اساتید این دانشکده و اساتید مدعوی که با این دانشکده در نیمسال اول 90-89 همکاری داشته اند مورد ارزشیابی قرار گرفته است و همچنین در نیمسال دوم 89-88 نیز 180 استاد درس مورد ارزشایبی قرار گرفته است .ارزشیابی نیمسال دوم 90-89 نیز در رشته های تحصیلی اتاق عمل ، علوم آزمیاشگاهی ، هوشبری ، فوریت ها و رادیولوژی نیز در حال انجام است .

3-دانشجویان برتر نیز در تاریخ 27/10/89 از طرف دانشکده مورد تجلیل قرار گرفتند .

4-برگزاری دو جلسه سخنرانی سلسله مباحث مهارتهای زندگی، جهت دانشجویان در تاریخ های 29/1/90 و 12/2/90 از طرف هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشکده پیراپزشکی با همکاری مرکز مشاوره .