پیوند به

موقعیت وب

 

 

معرفي واحد EDO

 

توسعه کیفی، تفکر، مطالعه، تحقیق، هدایتگری، برنامه­ریزی و پایش اثر بخشی برنامه­های آموزشی از اهداف مراکز توسعه آمورش است که از طریق مشارکت وسیع دفاتر توسعه تحقق می­یابد. با توجه به اینکه امور آموزشی در دانشکده­ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه عموماً توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می­شوند و از آنجا که معاونین آموزشی به دلیل درگیری در امور جاری آموزش وقت کافی جهت تحول، تغییر، تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش را ندارند انتظار می­رود که از دفاتر توسعه به عنوان بازوهای توسعه حمایت نمایند. این دفاتر با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی در 5 محور توسعه آموزش متشکل از پژوهش درآموزش، برنامه ریزی، ارزشیابی، آموزش مدرسین و آموزش مداوم در سطح حرفه­ای حوزه عمل خود، فعالیت می­نمایند. مسلماً تصور اینکه مرکز توسعه آموزش در دانشگاه با تشکیلات محدود به تنهایی بتواند به امور کیفی آموزش دانشگاه بپردازد، تصوری بسیار سطحی است در حالی که مراکز توسعه به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه نقش تسهیل کننده را به عهده دارند و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه آموزشی با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکز درسطحی بسیار وسیع و همه جانبه در حوزه­های گسترش آموزش با شناخت نیازهای حرفه­ای و اجتماعی جامعه هدف خود می­توانند در تحقق اهداف توسعه آموزش بسیار مؤثر باشند.با این منظور دفاتر توسعه آموزش از سال 1383،  تشکیل گردید.
استانداردهای بین المللی در آموزش پزشکی 2003
مجموعه استانداردهای بین المللی برای آموزش پزشکی توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) تهیه و تنظیم گردیده است. استانداردهای معرفی شده توسط WFME هر سه مرحله آموزش پزشکی را در بر می گیرد. آموزش پزشکی عمومی، آموزش پزشکی بعد از فارغ التحصیلی و توسعه حرفه ای مداوم.سه مجموعه استانداردهای جهانی در مراحل متفاوت اجرا هستند. مسند استانداردهای آموزش پزشکی عمومی به بیش از ده زبان ترجمه شده است و در مطالعات آزمایش در تعدادی از دانشکده های پزشکی تایید شده است و هم اکنون بر سیستمهای ملی و ناحیه ای شناسایی و اعتبار بخش دانشکده های پزشکی تاثیر می گذرد. پروژه WFME در زمینه استانداردهای بین المللی آموزش پزشکی که توسط WHO و انجمن پزشکی WMA پیشنهاد شده است سه هدف اصلی دارد: 1- تحریک دانشکده های پزشکی برای تنظیم طرح های خود برای تغییر و ارتقاء کیفیت مطابق توصیه های بین المللی.2- تثبیت یک سیستم ملی و بین المللی ارزشیابی و اعتبار بخش دانشکده های پزشکی به منظور تضمین حداقل استانداردهای کیفیت در برنامه های این دانشکده های پزشکی 3- حمایت علمی از طبابت و بکار گیری نیروهای انسانی پزشکی، افزایش حمایت های بین المللی توسط استانداردهای بین المللی کاملاً تعریف شده در آموزش پزشکیمجموعه استانداردهای جهانی در آموزش پزشکی عمومی بر مبنای 9 حوزه و جمعاً 36 معیار در همه حوزه ها و جمعاً 36 زیر حوزه ساخته شده است. حوزه ها به عنوان گستره وسیعی از ساختار، فرآیند و پیامد آموزش پزشکی تعریف می شود وو موارد زیر را در بر می گیرد:1- رسالت و اهداف 2- برنامه آموزشی 3- سنجش دانشجویان 4- دانشجویان 5- کادر علمی/هیات علمی 6- منابع آموزشی 7- ارزشیابی برنامه 8- مدیریت عالی و اجرایی 9- تازه سازی مداومWFME معتقد است که عمل به استانداردها توفق عمومی را در مورد اهداف رفتاری گسترش داده و دانشکده های پزشکی را در تنظیم ضروریات برنامه های آموزشی شان و تعریف هسته آموزش پزشکی کمک خواهد کرد. استانداردها فرصت تحقیقات و توسعه آموزشی را گسترش داده، بحث و همکاری بین دپارتمانی ودیگر بخش ها را تشویق می نماید.