پیوند به
موقعیت وب

 

سابقه پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه فارماکولوژی

 

 

 

آقای دکتر محمد حسین مصدق

 

 

 

آقای دکتر  حمید رضا جمشیدی

 

 

 

خانم دکتر  منیره مدرس مصدق

 

 

 

آقای دکتر علیرضا کریم اله