پیوند به
موقعیت وب

 

 

آدرس پستی:

یزد - صفاییه - بلوار شهید قندی - بلوار ابن سینا - بیمارستان  شهید صدوقی

کد پستی8916886938

 

 

 

 تلفن:   03518113497

 

 

 فکس  03518113497