پیوند به
موقعیت وب

 

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

دكتراي تخصصي در رشته طب كار - دانشیار

ahmehrparvar@ssu.ac.ir
رزومه

دکتر زیبا لوک زاده


دكتراي تخصصي در رشتة طب كار - استادیار

dr.loukzadeh@gmail.com

رزومه

دکتر مجاهده سلمانی

دكتراي تخصصي در رشتة طب كار- استادیار

mojahede@gmail.com

رزومه

 

 

دکتر مهرداد مستغاثی

دكتراي تخصصي در رشتة طب كار - استادیار

mehrdadmostaghaci@gmail.com

رزومه

 

دکتر زهره زارع

دكتراي تخصصي در رشتة طب كار - استادیار

zohreh.zare.md58@gmail.com

رزومه

 

دکتر محمدحسین داوری

دكتراي تخصصي در رشتة طب كار - استادیار

mhdavari@ssu.ac.ir

رزومه