پیوند به

موقعیت وب

 مجله علمی دانشگاه
علوم پزشکی گرگان


 

 


  سايت مجله پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

بخش مجلات و پايان نامه هاي دانشجويي

دربخش مجلات دانشکده پیراپزشکی278عنوان مجله فارسی،189عنوان مجله لاتین ،160عنوان مجموعه مقالات و283عنوان پایان نامه موجود می باشددر این بخش کارهایی نظیر:درخواست مجلات(پی گیری درخواست،چک کردن مجلات ارسالی،ارسال فرم های اعلام وصول و انجام کارهای مربوط به تسویه حساب مجلات در پایان سال)  ، فهرست مجلات،ثبت در کاردکس،امانت مجلات فارسی ، انگلیسی ،طرحهای تحقبقاتی وخلاصه مقالات انجام می گیرد.پایان نامه ها غیر قابل امانت وفقط برای مطالعه در سالن مجلات میباشد.امانت مجلات و..باکارت دانشجویی وبه مدت یک روز میباشد.