پیوند به
موقعیت وب

 

ردیف

عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناس ارشد

 مجری

استاد راهنما

استاد مشا ور

  رشته


1-

تاثیر تجویز ویتامین E بر جلوگیری  ازاثرات زیان آور  آکریل  
آمید بر آپیتوز و کیفییت کروماتین اسپرم در موش

 پورانتظاری

آقای دکترانوری

دکتر انوری

دکتر طالبی

کارشناسی ارشد علوم تشریح

2-

تاثیر ویتامین c بر آپیتوز و کیفییت کروماتین اسپرم درموش های 
  دیابت شده در روش تجربی

 خانم منگلی

آقای دکترطالبی

 دکتر طالبی

 دکترانوری

کارشناسی ارشد علوم تشریح