پیوند به
موقعیت وب

 

زمینه های تحقیقاتی اعضای گروه

  •  دکتر مرتضی انوری : تاثیر عوامل محیطی بر پتانسیل باروری و تکامل جنین در شرایط invivo,invitro
  • دکتر محمد حسینی : استریولوژی ، آموزش در علوم پزشکی ،  مطالعات مورفومتریک تشکیلات هیپوکامپ 
  • دکتر فاطمه حاجی مقصودی : ژنیکولوژی ، تاثیر عوامل محیطی بر دستگاه تناسلی زنان IVM
  • دکتر محمد علی خلیلی : پیوند اعضا تولید مثلی, سلول بنیادی
  • دکتر علیرضا طالبی : عوامل موثر بر ناباروری مرد( اسپرم ، بیضه و غدد تناسلی)
  • دکتر حسین نهنگی : آموزش در علوم پزشکی، اصلاحات دوره پزشکی عمومی ، علوم اعصاب 
  • آقای ابوالقاسم عباسی : عوامل موثر بر ناباروری در موش های آزمایشگاهی ، ضایعه نخاعی
  • آقای صادق یادگاری : آموزش و روشهای گوناگون آموزش