پیوند به
موقعیت وب

 

  برنامه ژورنال کلاب نیمسال اول 93-92 

 

ردیف

ارائه کننده و عنوان برنامه

مشمولین

تاریخ برگزاری

محل تشکیل

(آقای مزین)

اعضای هیات علمی

 

دفتر گروه

2

(آقای برزگر)

 "

 

 "  

3

(آقای عسکری)

 "

 

 "  

 

ژورنال کلاب دانشجوئی

قوانین مرتبط

روش نمره گذاری