پیوند به
موقعیت وب

 


دکتر مسعود رضا معنويت

mr_manaviat@yahoo.com
manaviat@ssu.ac.ir

رزومه

ساعت و محل حضور:

شنبه -یک شنبه - دو شنبه از ساعت 8 -14 بیمارستان شهید صدوقی

سه شنبه بیمارستان افشار و چهار شنبه بیمارستان فرخی