پیوند به
موقعیت وب

 

دستیاران گروه چشم:

ورودی 89 :

دکتر علیرضا سلیمانی

a.soleimani82@ssu.ac.ir

دکتر زینب زراعتی

zeraati_malek@ssu.ac.ir

دکتر ساناز رحمت خواه

ورودی 90:

دکتر نسیم اویسی

nasimoveisi@ssu.ac.ir

دکتر طاهره رضایی

t.rezaee@ssu.ac.ir

ورودی 91:

دکتر نفیسه صراف

دکتر حمید صافی

ورودی 92:

دکتر سمیرا سلیم پور

دکتر آرمین همتی سیاه لرز

دکتر محمد محسن کشمیرشکن

دکتر شبنم کیوانی راد