پیوند به
موقعیت وب

 

 


دکتر سید سعید مظلومی
 

رئیس EDC دانشگاه
وعضو هیئت علمی (استاد)
گروه مبارزه با بیماریها

E-mail:mazloomy_ S@ yahoo.com

محل وساعت حضور
:

یکشنبه وسه شنبه دانشکده بهداشت

،شنبه ودوشنبه وچهارشنبه

EDC دانشگاه از ساعت 5/7 الی 16


 

 

 عباسعلی دهقانی تفتی 


معاون گروه مبارزه با بیماریها وعضو هیئت علمی (مربی)،

  ودانشجوی PHD آموزش بهداشت


 
aadtafti(at)yahoo.com 

محل وساعت حضور:

شنبه وسه شنبه دانشکده بهداشت

 یکشنبه ودوشنبه وچهار شنبه

 دفتر ریاست دانشگاه از ساعت 5/7 الی 16