پیوند به
موقعیت وب

 

 

آدرس پستی:

یزد -بلوار دانشجو-مجتمع آموزشی و پژوهشی امام رضا(ع) - دانشکده بهداشت .

 صندوق پستی: 887-89165

 

 

 

 

 

تلفن

 آموزش : 6245900-0351

مدیر گروه: 6282098-0351

تلفنخانه : 5-6240691-0351

 

 

 

 

 نمابر :6238555 - 0351

 

 

 

پست الکترونیک:

H.faculty@hotmail.com
Healthfaculty@ssu.ac.ir