پیوند به
موقعیت وب

 

ساعت موظف حضوردستیاران گروه بیهوشی

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16-7

پنج شنبه ها از ساعت 5/12-5/7 


ساعت حضور دستیار کشیک

از ساعت 14 در بیمارستان مربوطه الزامی است.


 

 

برنامه امتحانی دستیاران گروه بیهوشی در سال95-94

منابع ارتقاء دستیاری سال 95