پیوند به
موقعیت وب

 

 

مقاطع و رشته هاي تحصيلي موجود در گروه علوم آزمایشگاهی رديف

نام رشته

مقطع

سال تاسيس

تعداد واحدها

1

علوم آزمایشگاهی

ناپيوسته

1375

67

2

علوم آزمایشگاهی

پيوسته

1387

132