پیوند به
موقعیت وب

 

كارشناسان گروه علوم آزمايشگاهي

خانم مریم ساده

کارشناس بخش میکروبیولوژی

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 

 


 


خانم مهین غفورزاده

کارشناس بخش انگل شناسی و قارچ شناسی

پست الكترونيك: mgh.1537@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 


 


خانم فرزانه میرزایی

کارشناس بخش انگل شناسی و قارچ شناسی

پست الكترونيك: mirzaie.farzaneh@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 


 


خانم یاسمین نبی پور

کارشناس بخش هماتولوژی

پست الكترونيك: yyasy28@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 


 


آقای محمد حسین پارسائیان

کارشناس بخش بیوشیمی

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 

 


 


خانم فائزه صالحی 

کارشناس بخش پاتولوژی

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 

 


 


خانم فاطمه زارع

کارشناس بخش ایمونولوژی
 
محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15