پیوند به
موقعیت وب

 

اعضاء هيأت علمي گروه علوم آزمايشگاهي

 

 

 

دکتر گیلدا اسلامی

دکترای انگل شناسی

 g_eslami@ssu.ac.ir

رزومه

محل و ساعت حضور:

شنبه،یکشنبه وسه شنبه در دانشکده پیراپزشکی
دوشنبه و چهارشنبه در دانشکده پزشکی


 

 


 

 

 

 آقای علی امینی

کارشناس ارشد هماتولوژی

amini.ali@ssu.ac.ir

رزومه

محل و ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه در دانشکده پیراپزشکی


 

 


 

 

 

 دکتر محمدرضا پهلوان زاده

دکترای علوم آزمایشگاهی

 dr.pahlavanzadhe.r@yahoo.com

رزومه

محل وساعت حضور:
 
شنبه تا چهارشنبه در دانشکده پیراپزشکی


 

 


 

 

 

دکتر محمد باقر خلیلی

دکترای میکروبیولوژی

khalili_mb@yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

شنبه و دوشنبه در دانشکده پیراپزشکی
یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در دانشکده پزشکی


 

 


 

 

 

دکتر سيدحسين حكمتي مقدم

دکترای پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال

 shhekmati2002@ yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه در دانشکده پیراپزشکی


 

 


 

 

دکتر علي شمس

دکترای ایمونولوژی

 alishams@ssu.ac.ir

 
رزومه

محل و ساعت حضور:

یکشنبه و سه شنبه در دانشکده پیراپزشکی
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در دانشکده پزشکی


 

 


 

 

دکتر حسین هادی ندوشن

دکترای ایمونولوژی

hhadin@ssu.ac.ir

رزومه


محل و ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه در دانشکده پیراپزشکی