پیوند به
موقعیت وب

 


برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

رشته: داروسازی                                         مقطع: دکتری       

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

 شیمی دارویی 1

 

 

 

یکشنبه

 شیمی دارویی 1

 

 

 

دوشنبه

 

 شیمی آلی 2

شیمی آلی عملی

سه شنبه

 شیمی عمومی

شیمی عمومی عملی

 شیمی عمومی عملی

چهارشنبه

شیمی عمومی

-شیمی آلی 2
-شیمی عمومی عملی

- شیمی آلی عملی
-شیمی عمومی عملی