پیوند به

موقعیت وب

 

 

 


دکتر نصیر محجل 

 دستیار فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران

mohajel@razi.tums.ac.ir

 
رزومه


 

 

دکتر محسن نبی میبدی

دستیار فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران

nabimeybodi@razi.tums.ac.ir
 
رزومه