پیوند به
موقعیت وب

 

دکتر حسن اخوان کرباسی
استادیار بیماریهای دهان و دندان 
Email: Dr_akhavankarbassi@ssu.ac.ir


محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دکتر زهرا روستایی زاده
استادیار بیماریهای دهان و دندان 
Email: 00000@Yahoo.com


محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

دکتر نرگس میرجلیلی
استادیار بیماریهای دهان و دندان 
Email:n_mirjalili@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

دکتر فاطمه اولیا
استادیار بیماریهای دهان و دندان 
Email:

محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

دکتر مونا بزاز زاده
استادیار بیماریهای دهان و دندان 
Email:mbazazzadeh@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14