پیوند به
موقعیت وب

 

 


دکتر حکیمه احدیان 
استادیار بیماریهای دهان و دندان 
Email: Drahadian@ssu.ac.irمحل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14